Vedtægter

Vedtægter for ”Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv”

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv”.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at støtte lokalarkivets indsamling og formidling af materiale (arkivalier, billeder, udklip og andet) af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område (den tidligere Galten Kommune) og at udbrede kendskabet til den lokale historie.

Formålet søges bl.a. nået ved:

1. At udgive eller støtte udgivelsen af publikationer o.l. om lokalområdets historie.

2. At arrangere møder, foredrag og studiekredse om lokalhistoriske emner.

3. At deltage som frivillig arbejdskraft i arkivets arbejde.

§ 3. Samarbejde:

Galten Lokalarkiv er en afdeling under Skanderborg Historiske Arkiv, Skanderborg Museum, og foreningen skal samarbejde med Skanderborg Museum samt de øvrige arkiver i Skanderborg kommune. Derudover kan foreningen samarbejde med andre foreninger og personer efter behov.

§ 4. Medlemmer:

Alle interesserede kan optages som medlemmer.

§ 5. Økonomi:

Medlemmerne betaler et årligt kontingent og modtager eventuelle udgivelser til særpris.

Støtteforeningens økonomi er uafhængig af Skanderborg Museum. Foreningen opretter konto i pengeinstitut til foreningens midler. Bestyrelsen giver fuldmagt til foreningens kasserer til at disponere over foreningens midler.

§ 6. Ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der søges valgt, så hele lokalområdet så vidt muligt er repræsenteret. I bestyrelsen indtræder desuden arkivlederen som født medlem.

Valgperioden er 2 år, således at halvdelen er på valg i henholdsvis lige og ulige år.

Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 7. Generalforsamling:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der afholdes generalforsamling hvert år i første kvartal. Hertil indkaldes ved meddelelse i pressen eller ved direkte brev/mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab og budget.

Herunder fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag.

Forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/ 3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. Den skal afholdes inden for en måned og indkaldes som til ordinær generalforsamling.

§9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal. Forslag herom skal forinden være optaget som et punkt på dagsordenen.

§ 10. Foreningens opløsning:

Forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger efter samme retningslinier som vedtægtsændringer.

Ved opløsning overgår eventuelle midler til en udgivelsesfond under Galten Lokalarkiv.

 

Således oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 14. Januar 2010 og efter ændring i §5 på generalforsamlingen d. 5. marts 2019.